Algemene voorwaarden

1.
Fencingshop is de website van VAN VLERKEN BVBA met maatschappelijke zetel te STEENWEG OP DIEST 15 – 2300 TURNHOUT en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0475 527 256
Wij zijn van Maandag tot en met Zaterdag  van 08.00 u tot 17.00 u telefonisch bereikbaar op het nummer 0032 (0)475 68 15 38.  U kan ons via e-mail bereiken via het e-mailadres info@fencingshop.be

2.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die we met u afsluiten. Door onze website te gebruiken aanvaardt u dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Wij hebben het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tussen ons te sluiten overeenkomsten is de versie van onze algemene voorwaarden van toepassing die op het moment van de contractsluiting geldt.
Wij verwijzen tevens naar onze privacyverklaring en disclaimer welke eveneens toepassing vinden.  U kan deze hier nalezen.

3.
De klant moet zich registreren om een bestelling te kunnen plaatsen. Hij verbindt er zich toe zijn persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen en actueel te houden. De klant zorgt ervoor een sterk wachtwoord te nemen en dat niet aan anderen te geven.
Wij behouden ons o.a. in volgende situaties het recht voor een bestelling te weigeren: bij een vermoeden van misbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht, als de voorraad uitgeput is of een artikel niet langer beschikbaar is, bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid bestelde producten, enz.

4.
De prijzen worden op onze site aangegeven inclusief BTW.  Verzendingskosten zijn in deze prijs niet begrepen. Bijkomende kosten worden apart vermeld.

5.
Betalingen gebeuren via één van de volgende online betaalservices :
- iDEAL
- Mister Cash
Zij zijn verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en/of problemen met de betaling. Wij dragen terzake geen enkele verantwoordelijkheid.
Indien de klant om één of andere reden niet tijdig zou betalen is deze ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis evenals (en dit eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een schadevergoeding van 10 % van het bedrag van de aankoop.

6.
De verzending gebeurt aan het adres dat werd opgegeven bij de bestelling. Eens het pakket werd verzonden kan dit adres niet meer worden gewijzigd. 

7.
Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met de lokale wetgeving van de landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

8.

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  5. De klant is aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
    Een model van herroepingsformulier vindt u hier.
    De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de goederen die volgens zijn specificaties vervaardigd zijn alsook voor producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

9
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt, moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
Kleur- en structuurverschillen in hout alsmede het buigen en barsten van hout kunnen geen gebrek aan overeenstemming uitmaken. Hout is immers een natuurproduct. Dezelfde regeling geldt voor kleur- en structuurverschillen, vormingen van de natuur enz. met betrekking tot andere natuurproducten.
Specifiek wat betreft planten geldt dat deze onder de beste voorwaarden worden geleverd en/of geplant. De hergroei kan evenwel niet worden gewaarborgd. Op dat vlak kan de klant geen aanspraken opzichtens ons laten gelden. De niet-hergroei kan geen gebrek aan overeenstemming uitmaken.
Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onze lichte fout of de lichte fout van onze aangestelden. 

10.
De leveringstermijn als door ons aangegeven is niet bindend.

11.
Afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

12.
Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.
Indien de klant een procedure opzichtens ons start zijn, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement waar onze bedrijfszetel is gevestigd bevoegd.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.